Ocena dziennej ekspozycji na hałas z podziałem na czynności (v1.2)
Opis czynności
LAeq(dB)
Czas(min)
Zestawienie wyników pomiarów na stanowisku pracy
Opis czynności LAeq(dB) Czas(min)